De ce voyage :

Takeharu G85, Suzuki No 10, Juan Salvador, Tranquillo Giannini SA