From this trip:

Takeharu G85, Suzuki No 10, Juan Salvador, Tranquillo Giannini S.A